Kvalitet

Uspostavljanjem i poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom sistema menadzmenta bezbednoscu hrane, ispunjavamo zahteve i očekivanja kupaca i vlasnika. Misija Plavog Kamena d.o.o. je proizvodnja i snabdevanje tržišta konditorskim proizvodima, koje ispunjavaju zahteve korisnika i zahteve odgovarajućih zakonskih propisa.

Plavi Kamen d.o.o. želi da stalnim prisustvom na tržištu preuzme lidersku poziciju. Rukovodstvo je opredeljeno da se ispunjavaju zahtevi kupaca i da se stalno poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom I bezbednoscu hrane, u skladu sa nacionalnom zakonskom regulativom i međunarodim standardima.

Cilj ćemo ostvariti sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem QMS I FSMS usaglašenog sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2005 i SRPS ISO 22000:2018, što obuhvata:

  • Stalnim poboljšanjem kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda  i usluga koje isporučujemo našim kupcima, poštujući ugovorene obaveze i zakonske propise koji se odnose na kvalitet i bezbednost naših proizvoda primenom standarda ISO 22000 i ISO 9001,

  • Održavanjem i poboljšavanjem znanja i svesti svih zaposlenih o kvalitetu i bezbednosti proizvoda kroz odgovarajuću obuku i povećanje njihove motivacije za rad kao i kroz poboljšanje uslova rada i životnog standarda,

  • Stalnim održavanjem  zahtevanog nivoa higijene, bezbednosti i ostalih aspekata koji utiču na bezbednost hrane i kvalitet,

  • Uspostavljanjem efikasne komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama, u cilju razmene informacija i poboljšanja našeg rada,

  • Izgradnjom partnerskih odnosa sa isporučiocima sirovina i repromaterijala, razvijanjem međusobnog poverenje kao i razmenu znanja i iskustva,

  • Uspostavljanjem integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i bezbednoscu hrane zasnovanog na standardima  SRPS  ISO 9001:2015  i SRPS ISO 22000:2018 , primenom HACCP principa , čime se obezbeđuje, priprema  i isporucuje zdravstveno ispravna hrana, bezbedna od mehaničkih, hemijskih i mikrobioloških potencijalnih opasnosti.

Svi zaposleni PT DOO Plavi kamen  su odgovorni da obavljaju aktivnosti i donose odluke u skladu sa ovom politikom. 

Predstavnik Rukovodstva za kvalitet i Vođa Tima za bezbednost hrane su odgovorni i ovlašćeni za održavanje i neprekidno poboljšavanje integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i bezbednoscu hrane.

© AMORETTI 2017, SVA PRAVA ZADRŽANA